این اصول و اعتقادات برای بهائیان صرفاً آرمان‌هایی مبهم ودست‌نیافتنی نیستند. مشغلۀ اصلی افراد، جوامع و موسسات بهائی، چگونگی تبدیل این باورها به واقعیت است.