زندگی بهائی

فرد بهائی حضرت بهاءالله را پیام‌آوری الهی می‌داند که در این زمان خواست و ارادۀ خداوند را برای نوع بشر آشکار ساخته‌اند و تعالیم ایشان را رهنمودهایی متناسب با نیازهای کنونی جهان یافته است. یک بهائی سایر ادیان بزرگ جهان را از جانب خداوند می‌داند و آنها را کاملاً محترم می‌شمارد. تلاش برای برابری میان زنان و مردان، ارزشمند شمردن زندگی خانوادگی، ترویج عدالت اجتماعی، خدمت به نوع بشر، آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان و نیز پیشرفت معنوی و فکری به منظور مشارکت در برقراری صلح و یگانگی نوع انسان از جنبه‌های ضروری و مهم زندگی بهائی به‌شمار می‌روند.

زندگی فرد بهائی شامل تلاش در به اجرا درآوردن تعالیم حضرت بهاءالله در حیطه‌های مختلف زندگی مانند خانواده، تحصیل، اشتغال، کوشش برای پیشرفت شخصی در درون چارچوب اخلاقی و مشارکت در فعالیت‌های جامعه برای بهبود محیط اطراف خود است. آن چه به تمام این فعالیت‌ها معنا می‌دهد بینشی نسبت به آیندۀ باشکوه جهان است و این که هر فرد می‌تواند و باید به سهم خود در پیشبرد این تمدن جهانی مشارکت داشته باشد. از سوی دیگر یکی از مفاهیم محوری در تعالیم بهائی این‌ است‌ که پرورش شخصیت درونی فرد و خدمت به نوع انسان، مانند دو روی یک سکه، جنبه‌های جدانشدنی زندگی هستند.

حضرت ولی‌امرالله بیان می‌کنند: «نمی‌توانیم قلب انسان را از محیط اطراف او جدا سازیم و بگوییم که هر زمان یکی از آن‌ها اصلاح گردد، همه چیز اصلاح خواهد شد…هر یک از آن‌ها بر دیگری تأثیر می‌گذارد و هر تغییر دائمی در زندگی انسان نتیجۀ این تأثیر و تأثر متقابل است.» (ترجمه)

این بینش‌ها موجب می‌شود یک فرد بهائی تلاش کند تا در عمل بیاموزد چگونه می‌تواند جنبه‌های مختلف زندگی‌اش را در خدمت به نوع انسان و پیشبرد تمدن یکپارچه سازد.

ادامه مطلب

پیشرفت معنوی فردی

حضرت بهاءالله هدف از آفرینش انسان را شناخت و عبادت پرودگار و نیز کمک به اصلاح عالم و پیشبرد تمدن همیشه در حال پیشرفت ذکر فرموده‌اند. چنین بینشی دربارۀ هدف از زندگی به تلاش‌های فرد بهائی مانند نیایش و عبادت، اطاعت از احکام الهی و نیز تلاش مداوم برای اصلاح اخلاق و رفتار شخصی برای پیشرفت فکری و معنوی جهت می‌دهد.

بیشتر بخوانید

مشارکت در فعالیت‌های جامعه

حضرت بهاءالله تعلیم می‌دهند که پیشرفت معنوی انسان وابسته به مشارکت او در بهبود و پیشرفت محیط اطرافش است. خوشبختی فرد و رفاه جامعه تاثیر متقابل و مستقیم بر یکدیگر دارند. بر این اساس، خدمت و عبادت دو عنصر اساسی و جدانشدنی زندگی جامعۀ بهائی هستند.

بیشتر بخوانید

«به مثابه نور باشيد از برای تاريکی.»

حضرت بهاءالله
Star