تعاملات حضرت عبدالبهاء و هم عصرانشان

حضرت عبدالبهاء، پسر ارشد حضرت بهاءالله بنیانگزار آئین بهائی از سال ۱۲۷۱ تا ۱۳۰۰ ه.ش. اداره‌ی جامعه‌ی بهائی را بر عهده داشتند ایشان سراسر عمر خود را برای ترویج یگانگی نوع بشر و دستیابی به صلح جهانی صرف کردند و آموزه‌های حضرت بهاءالله را در اختیار همگان از هر طبقه و مقامی قرار دادند. در این مسیر ارتباط و گفتگو با اندیشمندان، هنرمندان، فعالان اجتماعی، رهبران دینی و سیاسی و سایر افراد تاثیرگذار در جامعه و تشویق و کمک به آنان برای تاثیرگذاری بیشتر و پایدارتر تلاش هایشان در مسیر خیر عمومی یکی از جنبه های پررنگ زندگی حضرت عبدالبهاء بود.

در این مسیر ارتباط و گفتگو با اندیشمندان، هنرمندان، فعالان اجتماعی، رهبران دینی و سیاسی و سایر کنشگران جامعه و کمک به تاثیرگذاری بیشتر تلاش‌‌های آنها در مسیر خیر عمومی یکی از جنبه‌های پررنگ زندگی ح عبدالبهاء بود.

و تشویق و کمک به آنان برای تاثیرگذاری بیشتر و پایدارتر تلاش هایشان در مسیر خیر عمومی یکی از جنبه های پررنگ زندگی حضرت عبدالبهاء بود.

اندرو کارنگی
محمد عبده
تاگور
املین پانکهرست