نمونه‌هایی از سرود‌های کلاس کودکان

سرودی با موضوع صداقت
سرودی با موضوع بخشندگی
سرودی با موضوع یگانگی