دیدگاه‌های بهائی دربارهٔ مسائل اجتماعی

دیدگاه‌های بهائی دربارهٔ مسائل اجتماعی

در این بخش می‌توانید تعدادی از بیانیه‌های جامعۀ جهانی بهائی در ارتباط با توسعه، رفاه، حفاظت از محیط‌زیست، برابری زنان و مردان، صلح و سایر مسائل اجتماعی را مطالعه کنید. به مرور به متون این مجموعه افزوده خواهد شد

به سوی رفاه: نقش زنان و مردان در ساخت یک تمدن جهانی شکوفا

ترجمهٔ بیانیه‌ای از جامعهٔ جهانی بهائی

الگوهای نوین زندگی جامعه در جهانی رو به شهری شدن

بیانیه جامعه جهانی بهائی- کیتو، ۱۴ اکتبر ۲۰۱۶

حکومت‌داری شایسته: بشریت و مسیر دستیابی به یک نظم جهانی عادلانه

ترجمه‌ای از بیانیۀ جامعهٔ جهانی بهائی به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متّحد – نیویورک 21 سپتامبر 2020

صلح و تاب‌آوری :مشارکت موثر در سطح محلی

بیانیه جامعه جهانی بهائی- بروکسل، 30 آوریل 2017

یادگیری جمعی، ارادۀ جمعی: تقویت بنیان‌های توسعۀ اجتماعی

بیانیۀ جامعۀ جهانی بهائی -نیویورک، 27 ژانویه 2016

ساختن جهانی جدید: بی آنکه کسی جا بماند

بیانیه جامعه جهانی بهائی به شصت و سومین کمیسیون سازمان ملل متحد در زمینه مقام زن

به سوی گفتمانی جدید در زمینۀ دین و برابری جنسیتی

بیانیۀ جامعۀ جهانی بهائی در پنجاه و نهمین اجلاس کمسیون مقام زن، مقارن با بیستمین سالگرد چهارمین کنفرانس جهانی زنان، نیویورک، 1 فوریه 2015

بینش مشترک،‌ ارادۀ مشترک: انتخاب آینده جهانی‌مان با یکدیگر

بیانیه جامعۀ جهانی بهائی خطاب به کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در پاریس، فرانسه، 23 نوامبر 2015

خطاب به کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در لیما، پرو

بیانیۀ جامعۀ جهانی بهائی خطاب به حاضرین در کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در لیما، پرو ، 30 نوامبر 2014

به سوی ریشه‌کن کردن خشونت علیه زنان و دختران

بیانیۀ جامعۀ جهانی بهائی در پنجاه و هفتمین جلسۀ کمیسیون مقام زن، نیویورک، 15 نوامبر 2012

بیانیۀ جامعۀ بهائی در مورد طبیعت

اکتبر 1987

بازاندیشی رفاه: پدید آوردن بدیل هایی برای فرهنگ مصرف گرایی

بیانیۀ جامعۀ جهانی بهائی جهت مشارکت در هجدهمین اجلاس کمیسیون سازمان ملل متحد پیرامون موضوع توسعۀ پایدار، نیویورک – 3 مه 2010

جوامع پایدار در جهانی رو به یکپارچگی

بیانیۀ جامعۀ جهانی بهائی در دومین کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد اسکان بشر، استانبول، ترکیه- 7 ژوئن 1996

توسعۀ پایدار و روح انسانی

تنظیم شده بر اساس بیانیۀ « اساسی ترین چالش» ارائه شده در جلسۀ عمومی کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص محیط زیست و توسعه )اجلاس ریو، اوج زمین، 1992)، ریو دو ژانیرو، برزیل- 4 ژوئن 1992