کتاب صوتی "کلمات مکنونۀ فارسی"

«کلمات مکنونه» يکي از آثار حضرت بهاءالله است که در مورد ماهيت زندگي اجتماعی و معنوی انسان ‌سخن مي‌گويد. موضوع کلی اين اثر آن است که انسان براي آرماني والا پا به اين جهان گذاشته و دو هدف مهم در زندگي دارد: اول آنکه صفات متعالی انساني را در خود پرورش دهد و دوم در جهت بهبود اجتماع و استقرار وحدت نوع بشر بکوشد. این کتاب دو بخش فارسی و عربی دارد.

کتاب صوتی " کلمات مکنونۀ فارسی" به مناسبت دویستمین سال تولد حضرت بهاءالله تهیه شده است.

کتاب صوتی "کلمات مکنونۀ فارسی" از آثار حضرت بهاءالله