ریشه‌های آئین بهائی

فیلم کوتاه ریشه‌های آئین بهائی در دو قسمت نگاهی به تاریخ سال‌های اولیه آئین بابی و بهائی دارد. این فیلم توسط محفل ملی بهائیان آمریکا تهیه شده است.
قسمت اول
قسمت دوم