فیلم جهان‌بینی بهائی

فیلمی کوتاه تهیه شده توسط محفل ملی بهائیان آمریکا که دیدگاه بهائی پیرامون اصل یگانگی نوع انسان را مورد بررسی قرار می‌دهد و گوشه‌هایی از اقدامات بهائیان در سطح محلی برای پیاده‌سازی این اصل در زندگی جوامعشان را به تصویر می‌کشد.