تولیدات هنری

بسیاری از هنرمندان ایرانی در بزرگداشت حضرت بهاءالله، به مناسبت دویستمین سال تولد ایشان، به خلق آثار هنری پرداخته‌اند.