ترجمه‌ای از بیانیۀ جامعۀ جهانی بهائی

ترجمه‌ای از بیانیۀ جامعۀ جهانی بهائی که زندگی و آثار حضرت بهاءالله را به طور مختصر معرفی می‌کند. این بیانیه در سال 1992 به مناسبت صدمین سال درکذشت حضرت بهاءالله به درخواست بیت العدل اعظم توسط جامعۀ جهانی بهائی تهیه شد.

بیانیۀ جامعۀ جهانی بهائی

معرفی کوتاهی از زندگی و آثار حضرت بهاءالله که به درخواست بیت العدل اعظم توسط دفتر اطلاعات عمومی جامعۀ جهانی بهائی در سال 1992 به مناسبت صدمین سال درگذشت ایشان تهیه و منتشر شد.

حضرت بهاءالله

ترجمه‌ای از بیانیۀ جامعۀ جهانی بهائی که زندگی و آثار حضرت بهاءالله را به طور مختصر معرفی می‌کند. این بیانیه در سال 1992 به مناسبت صدمین سال درگذشت حضرت بهاءالله و به درخواست بیت العدل اعظم توسط جامعۀ جهانی بهائی تهیه شد.