کلیپهای کوتاه به مناسبت دویستمین سال تولد حضرت باب

این مجموعه‌ شامل کلیپ‌های کوتاه جهت انتشار در شبکه‌های اجتماعی به مناسبت دویستمین سال تولد حضرت باب توسط وب‌سایت بهائیان ایران ساخته شده است.
ویدئوی اول
ویدئوی دوم
ویدئوی سوم
ویدئوی چهارم
ویدئوی پنجم
ویدئوی ششم
ویدئوی هفتم
ویدئوی هشتم
ویدئوی نهم
ویدئوی دهم
ویدئوی یازدهم
ویدئوی دوازدهم
ویدئوی سیزدهم
ویدئوی چهاردهم
ویدئوی پانزدهم
ویدئوی شانزدهم