ویدئوهای کوتاه زیرنویس شده توسط وب‌سایت بهائیان ایران

جامعهٔ بهائی ایرلند به مناسبت دویستمین سالگرد تولد حضرت باب تعدادی ویدئوی کوتاه تهیه کرده است. وب‌سایت بهائیان ایران برخی از این ویدئوها را زیرنویس کرده و در اختیار هموطنان قرار می‌دهد.
ویدئوی مقدمه
ویدئوی یک
ویدئوی دوم
ویدئوی سوم
ویدئوی چهارم