مقاله رسالت حضرت باب

مقاله رسالت حضرت باب

مقاله «رسالت حضرت باب» که اولین بار در نسخهٔ سال ۱۹۹۴-۹۵ نشریهٔ عالم بهائی منتشر شد، ظهور حضرت باب را با توجه به تأثیری که بر نویسندگان غربی آن دوران داشته و در بستر نفوذ متعاقب این آئین مورد بررسی قرار داده است.

مقاله رسالت حضرت باب

مقاله «رسالت حضرت باب» که اولین بار در نسخهٔ سال ۱۹۹۴-۹۵ نشریهٔ عالم بهائی منتشر شد، ظهور حضرت باب را با توجه به تأثیری که بر نویسندگان غربی آن دوران داشته و در بستر نفوذ متعاقب این آئین مورد بررسی قرار داده است.