ویدئوهایی از سرودها و دعاهای بهائی از نقاط مختلف دنیا

ترانه‌ای بر اساس مناجاتی از حضرت عبدالبهاء برای وحدت
ترانه‌ای بر اساس یکی از بیانات حضرت عبدالبهاء اجرا توسط یک گروه نوجوانان در استرالیا