سرودها و دعاهای بهائی به زبان‌های مختلف

قطعه‌ای از آثار حضرت بهاءالله به زبان اسپانیایی

یک دعای بهائی به زبان فارسی

دعایی به زبان سواحلی

قطعه‌ای از آثار حضرت بهاءالله به زبان چینی و انگلیسی

یک دعای بهائی به زبان هندی

قطعه‌ای از آثار حضرت بهاءالله به زبان عربی

سرودی به زبان فارسی

قطعه‌ای از آثار حضرت بهاءالله به زبان ایتالیایی

قطعه‌ای از آثار حضرت بهاءالله به زبان فرانسه