اصل یگانگی

اصل یگانگی و تحقق آن در قالب وحدت عالم انسانی محور جمیع تعالیم آئین بهائی، هم هدف ظهور حضرت بهاءالله و هم اصل تعیین‌کنندۀ شیوۀ عمل جامعۀ بهائی است. بر اساس آثار بهائی، این اصل نشانۀ آشکار دوران بلوغ بشر است و باید درتمام جنبه‌های زندگی اجتماعی ظاهر گردد.

تعلق نوع انسان به یک قوم واحد که زمانی با ناباوری به آن نگاه می‌شد، امروزه به طور وسیعی مورد پذیرش است. کنار گذاشتن تعصباتی که بشر از دیرباز درگیر آن بوده و همچنین افزایش حس شهروندی جهانی از نشانه‌های رشد آگاهی نسبت به یگانگی نوع انسان است. هرچند این نشانه‌ها امید‌بخش هستند اما باید آن‌ها را به عنوان اولین قدم در فرآیندی بلندمدت در نظر گرفت که در طی آن وحدت به تدریج در عرصه‌های مختلف زندگی بشر جلوه‌گر خواهد شد؛ به عنوان مثال در روابط انسان‌ها با یکدیگر، رابطۀ فرد با خانواده‌، با طبیعت، با نهادهای اجتماعی دنیای امروز، در رعایت حقوق کودکان و زنان در سراسر جهان و در تقسیم عادلانۀ ثروت و منابع جهان. بکار بستن اصل یگانگی آن‌گونه که حضرت بهاءالله آن‌ را توصیف کرده‌اند، نیازمند بازنگری عمیق در بسیاری اصول و مفاهیم و فرضیاتی است که امروزه زیربنایِ تفکرات و اقدامات بشریت را شکل داده‌اند. چنین بازنگری‌ای علاوه بر تحول روابط در سطح فرد، نیازمند تغییراتی عمیق و اساسی در ساختارهای اجتماع در سراسر جهان است.

در این بخش به برخی از مفاهیم، اصول و روابطی که مرتبط با اصل یگانگی نوع انسان مطابق با دوران بلوغ بشر است پرداخته می‌شود.

ادامه مطلب

فرد، جامعه، موسسات

برای جلوه‌گر شدن اصل یگانگی در عرصه‌های مختلف زندگی بشر، درک جدیدی از ماهیت روابط میان فرد، جامعه و موسسات اجتماع مورد نیاز است. لازم است روابط میان این سه نقش‌آفرین اصلی در مسیر پیشبرد تمدن بر اساس الگوئی مطابق با اصل یگانگی و جایگزینی تضاد و اختلاف با تعاملِ دوستانه و هماهنگ، مورد بازبینی قرار گیرد.

ادامه مطلب

خانوادهٔ واحد انسانی

اعتقاد به اینکه همۀ ما اعضای یک خانوادۀ واحد انسانی هستیم در کانون اعتقادات بهائی قرار دارد. هر فرد عضوی از هیکل کل بشریت می‌باشد، در ذات خود شریف است و روحی یکتا دارد. همۀ انسان‌ها در عین تنوع و تفاوت‌های ظاهری، قومی، نژادی و ... هدف مشترکی دارند که پیشبرد تمدنی همیشه در حالِ پیشرفت است.

ادامه مطلب

عدالت

عدالت یکی از مهم‌ترین اصول آئین بهائی است و پیشرفت تمدن منوط به کاربست عدالت در هر حیطه از زندگی اجتماعی است. لازمۀ درک تعالیم حضرت بهاءالله دربارۀ عدالت، پذیرفتن اصل یگانگی نوع انسان است. عدالت آن هنگام معنا می‌یابد که بپذیریم جامعۀ انسانی، یک کل بهم وابسته و هماهنگ است

ادامه مطلب

دانش

برای ساختن دنیایی که در آن تمامی ساکنان کرۀ زمین، خود را به عنوان اعضای یک خانوادۀ واحد انسانی در نظر آورند وعدالت اصل حاکم بر نظام اجتماعی آن باشد، لازم است که امور جامعۀ بشری به نوعی دوباره سازمان‎دهی شود که همۀ انسان‌ها از هر قشر و طبقۀ اجتماعی بتوانند در کسب، تولید و انتشار دانش سهیم باشند.

ادامه مطلب

وحدت عالم انسانی نماينده و نشانۀ تحقق تکامل نوع بشر در اين جهان است.

حضرت شوق افندی
Star

بیشتر بخوانید

پیام بیت العدل اعظم ۱۲ اسفند ۱۳۹۱

پیام 12 اسفند 1391 بیت العدل اعظم، با توصیف مبانی فکری و شیوۀ عمل جامعۀ بهائی به چگونگی مشارکت این جامعه در حیات اجتماع و تلاش‌های بهائیان جهت ایجاد تغییرات مثبت و سازنده می‌پردازد و نیز موضع بهائیان نسبت به امور سیاسی را مشخص می‌نماید. در این قسمت می‌توانید بخش‌هایی از این متن را که اصل یگانگی نوع انسان و معتقدات زیربنایی آن را شرح و بسط می‌دهد مطالعه کنید.

بخشی از بیانیۀ رفاه عالم انسانی - یگانگی

این بیانیه به درخواست بیت العدل اعظم در سال 1995 تهیه شده است و در پرتو تعالیم بهائی به مفهوم رفاه جهانی می‌پردازد. در این قسمت، بخش‌هایی از این متن در ارتباط با اصل یگانگی آورده شده است.