دیانت بهائی یک دیانت مستقل جهانی در سلسلۀ ادیان الهی است. در طی تاریخ، خداوند سلسله‌ای از مربیان را جهت هدایت بشر فرستاده است که به عنوان «مظاهر ظهورالهی» شناخته می‌شوند. تعالیم هریک از آنان، در هر دوره از تاریخ، شالودۀ مرحله‌ای از پیشرفت کلی بشر را فراهم ساخته است. از میان این مظاهر ظهورالهی می‌توان به حضرت ابراهیم، حضرت زرتشت، حضرت موسی، حضرت مسیح و حضرت محمد اشاره کرد. حضرت بهاءاللّه، جدید‌ترین این پیام‌آوران، از ایران ندای الهی را به گوش جهانیان رسانده‌اند. تعالیم ایشان بشریت را برای ایجاد صلح و وحدت بر روی کرۀ زمین توان‌مند می‌سازد. حضرت بهاءالله تعلیم می‌دهند که دین و علم باید همگام با یکدیگر تکامل یابند و پیشرفت حقیقی بشر در هر دو زمینۀ مادی و معنوی با بهره‌مندی از دست‌آوردهای علم و حقایق و اصول آشکار شده در پرتو دین امکان‌پذیر خواهد بود.

بهائیان آثار حضرت بهاءالله و تعالیم دیانت بهائی را برای زندگی در دنیای امروز مفید و راه‌گشا یافته‌اند و معتقدند که به کاربستن این تعالیم و اصول، عاملی مؤثر در به دست آوردن یک زندگی هدفمند آمیخته با سرور، رضایت درونی و معنویت است. بهائیان همچنین تعالیم دیانت بهائی را راهنمای ساختن دنیایی بدون خشونت، ظلم و تبعیض و جهانی سرشار از صلح، امنیت، رفاه و سرور می‌دانند. بهائیان ایران به همراه دیگر بهائیان در سراسر دنیا، جهت به اجرا درآوردن این اصول و تعالیم برای مشارکت در ساختن جهانی بهتر تلاش می‌کنند و در این مسیر از دیگران، با هر پیشینه و اعتقادی دعوت به همکاری و همراهی می‌نمایند.

با کاوش در این وب سایت، علاوه بر آشنایی مختصر با تاریخچۀ دیانت بهائی، برخی تعالیم حضرت بهاءالله و فعالیت‌های بهائیان در سراسر دنیا می‌توانید با جامعۀ بهائی ایران نیز بیشتر آشنا شوید.

دیانتی جهانی بر‌خاسته از ایران

شرح مختصری از تاریخ سال‌های اولیۀ آئین بهائی، جامعۀ جهانی بهائی و شیوۀ ادارۀ آن

اعتقادات بهائیان

برخی از اصول، اعتقادات و تعالیم بهائی که مبنای تلاش‌های بهائیان برای مشارکت در ساختن دنیائی بهتر را شکل می‌دهند

فعالیت‌های بهائیان

برخی از اقدامات و تلاش‌های بهائیان چه فردی و چه جمعی در سراسر جهان برای سهیم شدن در تحقق بینش حضرت بهاءالله برای آیندۀ نوع بشر

آئین بهائی در ایران

نگاهی به تاریخچۀ جامعۀ بهائی ایران و مختصری از تلاش‌های این جامعه برای مشارکت در پیشرفت و آبادانی ایران

زندگی شاد و پرمفهوم در جامعه‌ای پویا

بازتابی از اصول و تعالیم بهائی در ارتباط با برخی مسائل اجتماعی